Vedtægter

1. Navn.
Foreningens navn er: Kontakten.(Forening for frivillige og flygtninge/indvandrere).
Hjemsted: Billund Kommune.

2. Formål.
Foreningens formål er at skabe samarbejde og forståelse mellem flygtninge/indvandrere og danskere. Dette formål søges fremmet gennem:
a. Kulturformidling og uddannelsesstøtte.
• Lektiehjælp.
• Ledsageopgaver til offentlige kontorer, børnehaver, skoler, læge, tandlæge, indkøb.
• At skabe kontakt mellem flygtninge/indvandrere og danskere gennem debatmøder og udflugter m.m.
b. Information og assistance ved flytning.

3. Medlemskreds.
2. Medlemskredsen: Som medlem optages enhver, der er indforstået med foreningens formål.
3.Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt skyldigt kontingent.
4.Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af året.
5. Generalforsamlingen fastsætter kontingent. Kontingentet opkræves senest før næste generalforsamling.

4. Generalforsamlingen.
6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel i lokalpressen.
8. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand (i lige år)
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i lige år)
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i ulige år)
11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant (funktionstid 2 år)
12. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Ved udtrædelse i utide indtræder suppleanten kun i den resterende funktionsperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
11. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uge før generalforsamlingen. Forslaget medsendes mødeindkaldelsen.
12. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
13. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.
Såfremt over halvdelen af de tilstedeværende ved en generalforsamling udtrykker mistillid til formand eller bestyrelse, skal denne trække sig tilbage og nyvalg foretages.

5. Ekstraordinær generalforsamling
14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
15. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. Foreningens daglige ledelse.
16. Foreningens ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
17. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.
18. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med fremsendelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt.
19. Hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde, skal der afholdes møde senest 2 uger, efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
20. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede

7. Økonomi, regnskab og revision.
21. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
22. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
23. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
24. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

8. Tegningsregler og hæftelse.
25. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
26. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
27. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, eller ved simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.
28. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

10. Opløsning.
29. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de tilstedeværende på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, men på den efterfølgende generalforsamling kan den vedtages med almindeligt flertal.
30. Ved opløsning tilfalder foreningens likvide midler donorerne, andre aktiver tilfalder en organisation med lignende formål som Kontakten efter den opløsende generalforsamlings nærmere gældende bestemmelser.

11. Datering.
31. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17.10. 2001.
32. Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 23.03. 2017.