Dokumenter

Referater, årsberetning og vedtægter

På denne siden kan du læse mødereferater og andre relevante dokumenter.

Generalforsamling. Kontakten torsdag den 23.09.2021.

13 medlemmer tilstede inclusive bestyrelsen.

1.Valg af ordstyrer.

Bestyrelsen foreslog Mogens Hansen. Han blev enstemmigt valgt.

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med annonce i Ugeavisen den 25. august 2021.

Valg af stemmetællere.

Dette punkt blev det enstemmigt besluttet at springe over, indtil der evt. ville være brug for stemmetællere.

2.Formandens beretning (se længere nede på siden)

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jørgen Pedersen

Enstemmigt godkendt

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr. pr husstand

Enstemmigt godkendt

5. Godkendelse af budget

Enstemmigt godkendt

6.Indkomne forslag

Der var ikke indsendt nogen forslag

7. Valg af formand.

Den afgående formand, Egil, gentog, at bestyrelsen i enighed peger på Daisy Nykjær-Andersen.

Ingen andre forslag.

Daisy Nykjær-Andersen blev enstemmigt valgt.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Den afgående formand gjorde rede for, at de, der blev valgt for to år siden, alle er stoppet. Bestyrelsen er derfor blevet suppleret med suppleanterne. Så der er i praksis ingen på valg. Bestyrelsen beder om tilslutning om, at der ikke vælges flere end brug for. Det er et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.

Sasi har som suppleant deltaget i de fleste af de afholdte møder. Han vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem. Han blev enstemmigt valgt.

Vi har brug for to suppleanter. De vil kun skulle virke frem til næste generalforsamling. Tove M. Skielboe og Annette Haga Christensen blev foreslået. De blev valgt.

9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

Den siddende revisor fortsætter ikke. Mogens Hansen enstemmigt valgt. Hanne blev enstemmigt valgt som suppleant.

10. Eventuelt

Helle takkede Egil for hans formandsvirke og overrakte Kontaktens afskedsgave: En bog, Egil har ønsket sig og to biografbilletter samt to guf-billetter til biograferne i Esbjerg.

Ratch takkede også Egil og fortalte om dengang, Egil blev rekrutteret og sagde ja til posten.

Lektiehjælpere nævnte, at der tidligere har været møde for lektiehjælpere et par gange om året. Det vil de gerne have igen. Bestyrelsen har tidligere arrangeret det, men hjælperne er enige om selv at sørge for det.

Formanden sluttede af med at takke for god ro og orden.

Formandens beretning, 23. september 2021

 

Grundet coronapandemien er det 1½ år siden, vi sidst holdt generalforsamling. Selvom Kontakten har måttet holde lukket i længere perioder, har stedets brugere stadig haft mulighed for at få lektiehjælp og rådgivning. Arne Majlund, vores daglige leder, har stillet sig til rådighed for undervisning online, og også ved fremmøde under fornuftig hensyntagen til smittefare. Noget lignende har enkelte af de frivillige. Mange tak for det!

Det ekstra behov for IT-løsninger har medført, at næstformand Christian Danielsen har udskiftet nærmest alt det tekniske udstyr på Arnes kontor. Det gamle havde holdt meget længere end forventeligt, så udskiftningen var absolut på sin plads.

Det var en stor glæde i december 2020 at få en donation af et lokalt firma, mens samfundet var lukket ned, så Kontakten kunne uddele julehjælp til nogle få familier, som vi vidste trængte særligt til det.

Det er klart, at besøgstallet har været og stadig er påvirket af coronaen, men det går lige så stille fremad. Tallene fra 2019 fortæller, at der blev ydet lektiehjælp og studiestøtte i alt 1389 gange, mens der blev ydet rådgivning 503 gange. I 2020, hvor der kun var åbent i sammenlagt fem måneder var tallet for lektiehjælp og studiestøtte 250, og 119 for rådgivning. I år har der været åbent i marts, juni, august og september. Den sidste halvdel af september er ikke med i optællingen, så det er altså 3½ måned i 2021, at der har været ydet lektiehjælp og studiestøtte 195 gange og rådgivning 65 gange. Det er slet ikke så ringe, og det er nok derfor, at de frivillige – hvoraf der også er kommet et par nye til – møder trofast op.

 

Økonomi

Kontakten har altid haft et tæt samarbejde med Billund Kommune, der har støttet driften. Uden denne støtte ville det i perioder have set meget sort ud med økonomien. Dog er vi så heldige, at vi for nogle år siden fik en fornem donation på ¼ million af K.G. Hansens Fond, som vi endnu ikke har brugt noget særligt af, fordi corona har sat det meste i stå. Vi har altid passet vældig godt på pengene, men nu skal vi til at bruge nogle på fester og udflugter mm.

Vi kan også meget let komme til at bruge penge, hvis der kommer en ny flygtningestrøm. Så det, vi har mest brug for nu, er ikke penge, men frivillige, der vil stille sig til rådighed, hvis opgaverne pludselig vælter ind over os.

 

Samarbejdsaftale

I maj i år underskrev kommunen og Kontakten en samarbejdsaftale, der formaliserer samarbejdet lidt mere end hidtil. Det er dog ikke en aftale, der på nogen måde begrænser Kontaktens bevægelsesfrihed; snarere tværtimod.

Vi har også haft et møde med regionskonsulent for Dansk Flygtningehjælp Else Tersgov, der meget gerne rådgiver bestyrelsen. Vi har aftalt, at hun bliver inviteret til mindst et bestyrelsesmøde om året, så bestyrelsesmedlemmerne føres ajour med, hvad den landsdækkende organisation kan tilbyde. I den forbindelse kan jeg oplyse, at jeg selv har haft god gavn af at tale med en af Dansk Flygtningehjælps jurister i forbindelse med, at man tog mange syreres midlertidige opholdstilladelse op til revision.

 

Flytning

I al den tid jeg har været formand, har vi talt om, at Kontakten skal flytte. Det er stadig på tegnebrættet, men der ligger stadig ikke noget fast. Det er kun en fordel, for der er flere interessante muligheder for, hvor Kontakten kan holde til, om ikke før, så når Østerbrogade 2 rives ned, og det sker før eller siden.

 

Bestyrelsesarbejdet – og private initiativer

Det har været begrænset, hvad bestyrelsen har kunnet foretage sig bortset fra at lukke ned og klargøre genåbning. Det var særligt Katri Søgaard, der trak et stort læs med at skaffe værnemidler og beskrive, hvordan man skulle gebærde sig for at minimere risikoen for smitte. Vi besluttede os også for at hyre en professionel rengøringsmand, hvilket har gjort indeklimaet betragtelig bedre.

Selvom aktivitetsniveauet var begrænset, viste der sig dog nogle udfordringer, som jeg som formand og privatperson fandt det nødvendigt at råbe op om. Ganske vist er Kontakten tilknyttet Dansk Flygtningehjælp, men foreningen har mig bekendt ikke tidligere beskæftiget sig med politiske spørgsmål. Derfor gik jeg forsigtigt til værks, da jeg i august 2020 modtog en opfordring til at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen. Ideen var at lægge pres på regeringen nedefra, så børnene i Morialejren kunne slippe for yderligere traumatiserende oplevelser. Jeg orienterede de enkelte medlemmer af Kontaktens bestyrelse om, at jeg igangsatte en underskriftindsamling til et brev, jeg sendte til kommunalbestyrelsen. Dette gjorde jeg som privatperson, men i bevidsthed om, at man ikke altid kan adskille det private og de tillidshverv, man forvalter. Mange kommunalpolitikere svarede positivt på henvendelsen og sagen blev drøftet ved et byrådsmøde. Der kunne lige akkurat ikke samles flertal for en henvendelse til regeringen, men jeg var glad for, at sagen i det mindste var blevet drøftet.

Mere udfordrende blev det, da størstedelen af Folketinget støttede op om hjemsendelse af syriske flygtninge til områder, som efter sigende var sikre. Der var stor uenighed om denne vurdering, og mange herboende syrere blev meget bange for, hvad der skulle ske med dem. Enkelte valgte ligefrem at forlade Danmark – dog ikke for at tage til Syrien. Da Danmark ikke har en aftale med den syriske regering, betød hjemsendelserne i praksis, at man ville placere de udviste familier i udrejsecentre. Det er den sikreste måde at tage initiativ og virkelyst fra mennesker, og der var vel at mærke også tale om velintegrerede familier, hvilket blot gjorde sagen endnu mere problematisk. I Kontakten holdt vi et møde med det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn. Han udtrykte forståelse for vores frustration, men fastholdt og forsvarede sit partis flygtningepolitik. Ole Marcussen, Jeyarajah Rasiah (Ratch) og jeg skrev siden et åbent brev om vores holdning. Da både Ole og Ratch er socialdemokratiske byrådsmedlemmer fik brevet stor bevågenhed på landsplan. Jeg slap noget lettere igennem stormen, end de to, men de står da op endnu.

Når jeg redegør for disse sager i min beretning, skyldes det, at jeg fornemmer en forandring i den måde, der drives politik på her til lands; en forandring, som nok kræver en markant stillingtagen også fra foreninger som Kontakten. Jeg er ganske simpelt fortvivlet over den måde, man fra regeringens side behandler mennesker, som i forvejen er meget hård prøvet. Dette siger jeg ikke for at presse kommende bestyrelser til at blande sig i debatten, men for at advare om, at det meget vel kan blive nødvendigt.

 

Ministerbesøg

Jeg har fået lov til at afsløre en hemmelighed, nemlig at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye på mandag eftermiddag besøger Kontakten i 30-40 min. Hensigten er ikke at diskutere politik, men at vise ministeren, hvordan integration kan foregå. Sammen med Tesfaye kommer Socialdemokratiets lokale borgmesterkandidat, regionskandidat og folketingskandidat. Af sikkerhedsgrunde er mødet lukket, så det er kun de inviterede, der må være her. Det drejer sig om nogle få frivillige lektiehjælpere samt en håndfuld brugere i forskellige aldersklasser. Også Arne Majlund og jeg vil være til stede. På det tidspunkt er jeg ganske vist ikke formand mere, men da den formand, som bestyrelsen peger på, er forhindret i at komme, påtager jeg mig opgaven.

 

Farvel

Dermed er jeg inde på det sidste punkt i beretningen.

Det er sådan, at jeg har fået nyt embede og derfor er flyttet til Bryndum ved Esbjerg. Jeg har haft en travl hverdag her i byen, og har derfor ikke ydet så meget som formand for Kontakten, som jeg gerne ville have gjort. Der er nemlig et virkelig stort behov for, at etniske danskere taler flygtningenes sag. Jeg er dog helt tryg ved at foreslå Daisy Nykjær-Andersen som ny formand. Daisy er så oplagt et bud, at jeg ikke kunne se skoven for bare træer, så da Ratch spurgte, om vi ikke lige skulle forhøre os, om Daisy kunne have lyst til at blive formand, og da vi fik et ja, faldt brikkerne pludselig på plads. Med den anbefaling håber jeg, at der i dag bakkes op om bestyrelsen, der peger på Daisy som formand for Kontakten.

Samtidig vil jeg minde om, at hver formand griber opgaven an på sin måde. Blot fordi det gøres anderledes, betyder det ikke, at det er ringere.

Til sidst vil jeg takke for den tillid, I har vist mig, og også takke for alle de timer, I frivillige lægger her på stedet.

 

Egil Hvid-Olsen, Kontaktens (afgående) bestyrelsesformand

 

Vedtægter

 

1. Navn.

Foreningens navn er: Kontakten.(Forening for frivillige og flygtninge/indvandrere).

Hjemsted: Billund Kommune.

 

2. Formål.Foreningens formål er at skabe samarbejde og forståelse mellem flygtninge/indvandrere og danskere. Dette formål søges fremmet gennem:

a. Kulturformidling og uddannelsesstøtte.

 • Lektiehjælp.
 • Ledsageopgaver til offentlige kontorer, børnehaver, skoler, læge, tandlæge, indkøb.
 • At skabe kontakt mellem flygtninge/indvandrere og danskere gennem debatmøder og udflugter m.m.

b. Information og assistance ved flytning.

 

3. Medlemskreds.

   2. Medlemskredsen: Som medlem optages enhver, der er indforstået med foreningens formål.

   3.Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt skyldigt kontingent.

   4.Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af året.

   5. Generalforsamlingen fastsætter kontingent. Kontingentet opkræves senest før næste generalforsamling.

 

4. Generalforsamlingen.

   6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

   7. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel i lokalpressen.

   8. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

   9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (i lige år)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i lige år)
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i ulige år)
 11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant (funktionstid 2 år)
 12. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Ved udtrædelse i utide indtræder suppleanten kun i den resterende funktionsperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

   10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

   11. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uge før generalforsamlingen. Forslaget medsendes mødeindkaldelsen.

   12. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

   13. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

Såfremt over halvdelen af de tilstedeværende ved en generalforsamling udtrykker mistillid til formand eller bestyrelse, skal denne trække sig tilbage og nyvalg foretages.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling

   14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

   15. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

6. Foreningens daglige ledelse.

   16. Foreningens ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

   17. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

   18. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med fremsendelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt.

   19. Hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde, skal der afholdes møde senest 2 uger, efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

   20. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede

 

7. Økonomi, regnskab og revision.

   21. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

   22. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

   23. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

   24. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

8. Tegningsregler og hæftelse.

   25. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   26. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

9. Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

   27. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, eller ved simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.

   28. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

10. Opløsning.

   29. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de tilstedeværende på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, men på den efterfølgende generalforsamling kan den vedtages med almindeligt flertal.

   30. Ved opløsning tilfalder foreningens likvide midler donorerne, andre aktiver tilfalder en organisation med lignende formål som Kontakten efter den opløsende generalforsamlings nærmere gældende bestemmelser.

 

11. Datering.

31. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17.10. 2001.

32. Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 23.03. 2017.