Dokumenter

KONTAKTEN - BILLUND KOMMUNE

... en del af Dansk Flygtningehjælp

Dokumenter

 

Referater, årsberetning og vedtægter.

På denne siden kan du læse mødereferater og andre relevante dokumenter.

 


Referat af bestyrelsesmøde i Kontakten, torsdag d. 28. november 2019 kl. 19.00.


Til stede: Arne, Lissi, Selvan, Ratch og Egil. Afbud fra Aase og Samira.


1) Godkendelse af referat.
Godkendt.


2) Orientering ved daglig leder.
a) Status og hændelser siden sidst.
Arne understregede, at han er ansat som integrationsmedarbejder og ikke som administrator.
Printerne i stueetagen fungerer ikke.
Rengøringsordningen fungerer ikke optimalt. Egil laver en seddel, hvor rengøringshjælperne kan skrive, hvornår de har været i Kontakten og gøre rent, samt hvilke opgaver, de har udført. Listen bliver sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne, så de kan sige, hvis der mangler noget.


3) Siden sidst.
a) Egil orienterede om, at Kontakten har indledt et samarbejde med Billund Kommune og Camelia Lavinia, som vil tilbyde en leg- og læringsklub hver mandag og torsdag kl. 15-17 i Kontakten (1. sal). Der er købt ind til aktiviteter. Ideen er, at Camelia også læser en billedbog højt ind i mellem for at træne børnenes danske sprogforståelse.
b) Det har vist sig, at ansvaret for administration af frivillige de seneste små to år ikke har været placeret, så Arne og Egil indbyrdes har troet af den anden tog sag af opgaverne. Egil har fulgt op på problemet og indhentet det tabte. Han er ligeledes ved med at undersøge, hvilke netværksfamilier, der stadig er aktive. De øvrige bliver slettet fra listen. Arne har ansvaret for at få IT-udstyret til at fungere med ret til at sætte andre på opgaven.


4) Nyt fra aktivitetsudvalget
a) Julefest. Normalt forløb: Velkomst v/ formand, dans om juletræ, julesange (slutter med ”På loftet sidder nissen”), julemand uddeler slikposer, bankospil (med præmier). Arne spørger Niclas, om han vil være julemand. Ratch sørger for, at julesanghæftet bliver kopieret. Aktivitetsudvalgsmedlemmerne finder det antal frivillige, der er behov for til forberedelser, opgaver undervejs og oprydning. Udvalget har også ansvar for at booke lokalerne til julefesten i de kommende år.
b) Nytårskur. Middag for de frivillige, der har deres jævnlige gang i Kontakten. Bestyrelsen serverer for de øvrige. Dato: fredag d. 10. januar kl. 18.00.
c) Udflugt til Den Gamle By i Aarhus. Aktivitetsudvalget holder et planlægningsmøde, men regner med at udflugten holdes i maj.


5) Planlægning af generalforsamling.
a) Fastlæggelse af dato. Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00. Egil spørger, om Keld Poulsen vil være ordstyrer. Aase indrykker annonce i Grindsted Ugeavis senest to uger inden generalforsamlingen. Lissi og Aase er på valg, men genopstiller ikke. Selvan er ligeledes på valg, og genopstiller. Der skal vælges to suppleanter, fordi der ikke er nogen.
b) Mulige nye bestyrelsesmedlemmer. Indtil videre har en kandidat sagt ja til at stille op. Flere muligheder undersøges.


6) Kontaktens organisatoriske opbygning.

Den nuværende bestyrelse opfordrer den nyvalgte bestyrelse (efter generalforsamlingen i marts) til at fordele arbejdsopgaverne mere ligeligt.


7) Opfølgning på oprydning i arkiv.

Arne er så småt i gang med oprydning på kontoret med hjælp fra frivillige. Egil rydder løbende, men langsomt op på Anders’ kontor.


8) Opfølgning på flytning af cykler.

Selvan har flyttet cyklerne fra baghaven.


9) Næste møde.

Torsdag d. 20. februar kl. 19.00.


10) Evt.
Egil anmodede om, at aktivitetsudvalget fremover planlagde aktiviteter på separate møder, så tiden ikke går fra bestyrelsesmøderne.
Arne prøver at organisere hovedrengøring i Kontakten.


Referent: Egil.

Referat af generalforsamlingen 2019 i Kontakten, Østerbrogade 2, 7200 Grindsted,

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00


Valg af ordstyrer:

Keld Poulsen blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.


Valg af stemmetællere:

Arne Majlund og Ingolf Kjær-Sørensen blev valgt til stemmetællere.


Formandens Beretning:

Formanden Egil Hvid-Olsen gennemgik nye tiltag i Kontakten nemlig en moderniseret hjemmeside www.kontakt1.dk, ligesom Kontakten har fået en lille smule mere aktivitet på Facebook-siden ”Kontakten Billund kommune”. Formanden er webmaster og har ansvaret for Facebook.
Ligeledes er det formanden, der jævnligt har sendt debatindlæg og billeder fra arrangementer til de lokale medier.
Hverdagen i Kontakten
Dernæst redegjorde formanden for hverdagen i Kontakten, hvor der stadig er mange brugere af lektie- og sproghjælp og hjælp til kontakt til myndighederne. Antallet brugere er dog faldet i forhold til 2016, hvor antallet toppede. Formanden kom også ind på Arne Majlunds og Keld Poulsens store betydning for Kontaktens succes.
2018 blev også året, hvor successen med integrationsfesten blev gentaget. Ligeledes blev der afholdt fastelavnsfest og julefest med mange deltagere.
Kvindegruppen kommer meget ud i lokalområder og ser, hvad der foregår på offentlige og private institutioner.
Traditionen med den såkaldte diakonidag blev også gennemført med succes i år.
Bestyrelsen havde bestemt, at Anders og Hanne Larsen skulle udnævnes til æresmedlemmer i Kontakten, som tak for deres enestående indsats gennem årene og de mange timer, de stadig lægger i Kontakten. Det skete på generalforsamlingen.
Flytning og økonomi
Grindsted menighedsråd har i årevis haft planer om at købe Østerbrogade 4, det er nu blevet muligt. Planen er så, at Østerbrogade 4 og 2, som kirken også ejer, på sigt skal nedrives, så der bliver åbnet for udsigten til kirken og kirkegården fra øst. Herved kan Kontakten ikke blive på Østerbrogade 2.
Imidlertid har bestyrelsen i det forløbne år ligget i forhandlinger med kommunen om en eventuel flytning. Man er blevet præsenteret for lokaler på Nymarksvej 10. De ser umiddelbart lovende ud, når nogle vægge flyttes og nye opbygges. Kontakten ville herved også kunne få mulighed for at starte et cykelværksted op på ny. Hvornår det er muligt at flytte, vides endnu ikke.
Kontaktens økonomi er dog noget anspændt, da vi i stedet for 60.000 kr. kun fik 25.000 kr. fra § 18-midler. Økonomien har også nødvendiggjort, at Arne Majlund er blevet sat væsentligt ned i løn.
Allerede inden vi gik ned i § 18-midler har bestyrelsen arbejdet på et særligt sponsorat, der primært henvender sig til lokale erhvervsdrivende, men også kan tegnes af private. Der er tegnet 14 sponsorater og en artikel i Jydske Vestkysten førte også til nogle flotte donationer fra privatpersoner.


4. Regnskabsaflæggelse: Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent: kontingentet er uændret 100kr. pr. familie.


6. Godkendelse af budget 2019: Budgettet for 2019 blev godkendt. Siden udarbejdelsen af budgettet har kvindegruppen fået 25.000 kr. i kommunal støtte øremærket til Kvindegruppen. De vil indgå som indtægt i Kontakten og udgift til Kvindegruppen, med særskilt regnskab fra Kvindegruppen.


7. Indkomne forslag: Det blev foreslået, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne for derved at få mulighed for indblik i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen tager stilling hertil.


8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Preben Sørensen, Ane Marie Jørgensen samt Hanne Keller. Preben Sørensen og Ane Marie Jørgensen modtog genvalg for 2 år. Hanne Keller modtog ikke genvalg.
Noura Jalal blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Suppleanter: Keld Poulsen ønskede ikke at være suppleant, i stedet valgtes Lissie Frederiksen til 1. suppleant og Samira Ghanem til 2. suppleant. Af hensyn til vedtægterne er en af dem på valg om et år, idet der hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.


9. Valg af 1 revisor og en suppleant:
Finn Hauge er på valg og modtager genvalg for 2 år . Som revisorsuppleant valgtes Hanne Keller.


10. Evt.
Ane Marie Jørgensen redegjorde for kvindegruppens aktiviteter i det kommende år.
Status er, at gruppen tæller 30 medlemmer. Noura er formand for kvindegruppen.
Jeyarajah Rasiah foreslog, at der blev afholdt en mini-integrationsfest i 2019 måske med Kvindegruppen som arrangør.


Referent: Hanne Keller 3.4.2019


Konstitueringsmøde 9.4.2019 kl. 19 i Kontakten.Formandens beretning 2019


Nu har jeg været formand for Kontakten i et år, og det er kommet bag på mig, hvor meget der har været at se til. Jeg ville gerne have vist mig lidt oftere her i huset, men det har det nødvendige skrivebordsarbejde forhindret.
Så meget desto bedre er det, at Kontaktens dagligdag varetages af en flok stabile og ansvarsfulde frivillige, der knokler løs uafhængigt af formandens tilstedeværelse.


Hjemmeside og Facebook
Noget af det første, bestyrelsen gik i gang med, var en modernisering af Kontaktens hjemmeside, www.kontakt1.dk. Meningen er, at den skal være overskuelig. Derfor rummer den også kun det mest nødvendige. Jeg fungerer som webmaster, så det er mig, man skal kontakte, hvis noget bør ændres.
Det er også mig, der har ansvaret for facebooksiden ”Kontakten – Billund Kommune”. Der skete vist en teknisk fejl for et lille års tid siden, så nogle af dem, der søgte venskab, blev afvist. Er det sket for nogen, må man meget gerne ansøge om venskab igen. Som det er nu, er der ikke mange, der benytter siden, men Facebook er, så vidt jeg fornemmer, også ved at miste folks interesse.


Presse
På bestyrelsens vegne sender jeg jævnligt debatindlæg og billeder fra arrangementer til de lokale medier. Nogle gange bliver det bragt, andre ikke. Det er nu engang vilkårene, men – som jeg vil komme ind på senere – har vi brug for at få de gode historier fra Kontakten formidlet ud.


Hverdag i Kontakten
Den bedste historie er også den mest velkendte, nemlig at der hver dag dukker brugere op i Kontakten for at få lektie- og sproghjælp. Dette er nødvendigt, for at flygtninge og indvandrere kan færdiggøre skolegangen og blive rustet til at tage en uddannelse. Det er ikke sjældent, at jeg hører gode historier om, hvilke faglige fremskridt navngivne skolebørn og gymnasieelever tager. Med andre ord bærer Kontaktens indsats frugt.
Det er klart, at de seneste års flygtningepolitik har fået mængden af besøg på Kontakten til at dale. I 2015, hvor antallet af flygtninge kom bag på de fleste, havde vi 3628 henvendelser. Året efter steg det til 4292, hvorefter antallet faldt til 3134 i 2017 og 2612 i 2018. Det mest bemærkelsesværdige ved disse tal er, at der på trods af et stærkt faldende antal nytilkomne flygtninge faktisk er forbløffende mange, der gør brug af Kontaktens tilbud. På den måde er stedet med til at lette integrationen, som vel at mærke ikke gennemføres på et år eller to, men over en langt længere periode.
At Kontakten er en succes viser sig på forskellige måder, for eksempel når stedets daglige leder, Arne Majlund, får en mail med spørgsmål til en masteropgave, som en tidligere bruger af Kontakten har brug for hjælp til. I det hele taget ville Kontakten ikke være den samme uden Arne. Han har gennem årene oparbejdet en viden, som gør det muligt for ham at hjælpe flygtninge, der kommer i klemme i systemet. Jeg kan ikke komme med eksempler, da det er personfølsomme oplysninger, men det hænder, at Arne har kontakt til mange forskellige offentlige instanser i et forsøg på at hjælpe en eller flere personer, der ofte ikke kan tale deres egen sag. Med de nyeste stramninger på flygtninge- og integrationsområdet kan behovet for den slags ydelser næsten ikke undgå at vokse.
En anden succes skal Keld Poulsen takkes for. Han har nemlig motiveret flere af de unge, som kommer på Kontakten, til at søge fritids- eller feriejob i Legoland. I år har Keld hjulpet seks med at skrive ansøgning, haft tre af dem med til jobdag. Ikke mindre end fem af dem er blevet ansat til den kommende sæson.
I 2018 blev succesen med en integrationsfest gentaget. Rigtig mange lagde frivilligt arbejde i festen, der blev både hyggelig og givende. Tusind tak til kontaktens repræsentanter! Særligt dem i planlægningsgruppen knoklede for sagen. I samme åndedrag vil jeg nævne jule- og fastelavnsfesterne, der også kun kan holdes, fordi frivillige påtager sig ansvaret for det.
Det er også oplagt at nævne Kvindegruppen, der jævnligt mødes. Kvinderne kommer ud i lokalområdet og bliver klogere på, hvad der foregår på forskellige offentlige og private institutioner. Og så er det min fornemmelse, at de hygger sig. Så vidt jeg ved fra Ane Marie bliver der taget meget venligt imod Kvindegruppen, og nogle gange inviteres de til et nyt besøg samme sted året efter. For mig at se har gruppen meget stor betydning for synet på flygtninge og indvandrere. Det personlige møde gør det muligt at se og tale med hinanden, så fordomme og frygt kan falde til jorden.
Et slags personligt møde opstår også, når Kontakten åbner døren for byens elever fra 7. klasse på deres såkaldte diakonidag. Dagen er arrangeret af præsterne ved Grindsted Kirke og indgår som en del af den såkaldt ”Åbne skole”, hvor andre end skolens lærere må undervise. Eleverne cykler rundt i byen for at blive præsenteret for steder, hvor man yder hjælp til mennesker med vidt forskellige behov. Her er Kontakten et oplagt sted at lægge vejen forbi, for rigtig mange unge har ingen forståelse for, hvorfor andre mennesker flygter, og hvor svært det er at falde til i et nyt land. Derfor er det på sin plads også at takke Inger og Anne-Marie og ikke mindst de brugere, der fortæller eleverne om deres egne erfaringer og udfordringer.
Der kunne nævnes mange flere, der yder en stor indsats i Kontakten, men jeg vil indskrænke det til tre.
Først vil jeg nævne Hanne Keller, som har fungeret som bestyrelsens sekretær – og også som praktisk gris. Hanne er den med det kølige overblik og den gode hukommelse, der siger til, når vi andre er ved at glemme noget. Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til Hanne, der desværre har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, men heldigvis fortsætter som frivillig.
Dertil kommer en Hanne mere, der følges med en herre ved navn Anders. Hanne og Anders Larsen har i årevis lagt, og lægger stadig en mængde arbejdstimer i Kontakten. Den indsats, synes bestyrelsen, skal anerkendes på en særlig måde, og derfor har vi besluttet os for at udnævne Hanne og Anders til æresmedlemmer. Tak for jeres årelange indsats for brugerne af Kontakten.


Flytning og økonomi
Der kunne siges flere rosende ord om Kontakten og dem, der lægger timer i det arbejde, der ydes her, men desværre er det nødvendigt også at komme ind på nogle sager, der risikerer at udvikle sig på en uheldig måde for Kontakten.
Jeg kunne tale i lang tid om møder, vi har holdt med forskellige mennesker, og hvilke forløb de enkelte udfordringer har haft, men jeg vil forsøge at skære ind til benet.
Grindsted Menighedsråd har i årevis haft planer om at købe Østerbrogade 4, når det kunne lade sig gøre. Kirken ejer jo allerede Østerbrogade 2, som Kontakten lejer på ganske gode vilkår. For cirka ti år siden fik menighedsrådet udarbejdet en plan for, hvordan man kan åbne udsigten ind til kirke og kirkegård fra øst. Planen indebærer, at Østerbrogade 2 og 4 skal rives ned. At det pludselig blev muligt for menighedsrådet at købe nr. 4 kom bag på de fleste, men det er altså sket, og indenfor en overskuelig årrække vil vores lejemål i nr. 2 blive opsagt.
Imidlertid har vi i det forløbne år – uafhængigt af menighedsrådets huskøb – ligget i forhandlinger med kommunen om en eventuel flytning. Vi er blevet præsenteret for nogle lokaler på Nymarksvej 10. De kan fungere ganske godt, hvis der bliver flyttet nogle vægge og den slags. Det vil oven i købet være muligt at starte et nyt cykelværksted op på stedet. Frisam er allerede flyttet ind i bygningen, og planen er, at det bliver et slags kommunalt frivilligcenter. De lokaler, vi overvejer at takke ja til, er imidlertid ikke ledige endnu, og det vides ikke, hvornår de bliver det.
Dette har vi ikke måttet tale om tidligere, fordi de brugere af Nymarksvej 10, der så småt er på vej til nye adresser, ikke skulle høre om deres flytning ude fra byen. Men nu har vi altså fået lov at orientere om det.
Imidlertid er der nogle ukendte faktorer af væsentlig betydning. Som det er nu, modtager Kontakten et tilskud af kommunen på ca. 110.000 kr. om året. Det er ikke sikkert, at den ordning fortsætter. Frisam, der er flyttet til Nymarksvej, har mistet deres tilskud, fordi de slipper for at betale husleje. Vi kan frygte, at det samme vil ske for Kontakten. Om det ændrer noget, hvis vi vælger at flytte til en lokalitet, hvor vi betaler leje, er tvivlsomt. Så muligvis skal bestyrelsen kæmpe for også at fastholde tilskuddet fremover. Vi håber, at det går, for ellers må bestyrelsen tage hele Kontaktens struktur op til fornyet overvejelse og overveje, hvilke af de eksisterende tilbud vi fremover vil kunne fastholde for langt færre penge.
Hvis denne frygt viser sig at være ubegrundet, har vi dog stadig nogle økonomiske udfordringer. I år fik vi nemlig tildelt 35.000 kr. mindre i §18-midler end tidligere. Vi modtager kun 25.000 kr. i år.
Alene faldet i §18-midler har medført, at vi har måttet sætte Arne væsentligt ned i løn. Derfor har vi heller ikke kunnet kræve af Arne, at han hver dag åbner kl. 14.00 og lukker kl. 18.00. Fra 1. april er han kun lønnet til at tage sig af rådgivningssager. Han kan altså når som helst meddele, at han ikke længere vil lægge så mange timer i Kontakten, som han gør nu. Men heldigvis har han valgt at fortsætte uændret indtil videre.
Allerede inden det blev afgjort, at vi gik ned i §18-midler, havde vi arbejdet på et særligt sponsorat, der primært henvender sig til lokale erhvervsdrivende, men også kan tegnes af private. For 1000 kr. om året kan man støtte Kontakten og har mulighed for at sætte et klistermærke om sponsoratet på firmaets hoveddør og lægge samme motiv på firmaets hjemmeside. Som noget nyt kan sponsorerne også få deres logo på Kontaktens hjemmeside. Ideen var, at sponsoraterne skulle løfte økonomien en smule, så vi havde penge til at betale for udførelsen af spontane ideer. Men sådan skulle det altså ikke gå. Nu fungerer de indkomne sponsorater som et lille og ganske utilstrækkeligt plaster på såret.
Der er tegnet 14 sponsorater, og en artikel i Jydske Vestkysten i den anledning førte også nogle flotte donationer fra privatpersoner med sig. Men hvis vi mister det kommunale tilskud – og det er altså heldigvis stadig et hvis - skal vi skaffe langt flere penge, og det bliver bestemt ikke let.
Jeg vil slutte med at opfordre alle til at fortælle både borgere og politikere om det arbejde, der udføres i Kontakten. Den række tilbud og succeser, jeg nævnte i starten, er det værd at fastholde. Men det er svært at gøre uden penge. Derfor skal der argumenteres for, at Kontakten får de penge, der er behov for. Det er jo imponerende, hvor meget der indtil videre er blevet leveret for dem.


Egil Hvid-Olsen, Kontaktens bestyrelsesformand.

 


 

 

Vedtægter

 

1. Navn.

Foreningens navn er: Kontakten.(Forening for frivillige og flygtninge/indvandrere).

Hjemsted: Billund Kommune.

 

2. Formål.Foreningens formål er at skabe samarbejde og forståelse mellem flygtninge/indvandrere og danskere. Dette formål søges fremmet gennem:

a. Kulturformidling og uddannelsesstøtte.

 • Lektiehjælp.
 • Ledsageopgaver til offentlige kontorer, børnehaver, skoler, læge, tandlæge, indkøb.
 • At skabe kontakt mellem flygtninge/indvandrere og danskere gennem debatmøder og udflugter m.m.

b. Information og assistance ved flytning.

 

3. Medlemskreds.

   2. Medlemskredsen: Som medlem optages enhver, der er indforstået med foreningens formål.

   3.Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt skyldigt kontingent.

   4.Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af året.

   5. Generalforsamlingen fastsætter kontingent. Kontingentet opkræves senest før næste generalforsamling.

 

4. Generalforsamlingen.

   6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

   7. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel i lokalpressen.

   8. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

   9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (i lige år)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i lige år)
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i ulige år)
 11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant (funktionstid 2 år)
 12. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Ved udtrædelse i utide indtræder suppleanten kun i den resterende funktionsperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

   10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

   11. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uge før generalforsamlingen. Forslaget medsendes mødeindkaldelsen.

   12. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

   13. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

Såfremt over halvdelen af de tilstedeværende ved en generalforsamling udtrykker mistillid til formand eller bestyrelse, skal denne trække sig tilbage og nyvalg foretages.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling

   14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

   15. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

6. Foreningens daglige ledelse.

   16. Foreningens ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

   17. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

   18. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med fremsendelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt.

   19. Hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde, skal der afholdes møde senest 2 uger, efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

   20. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede

 

7. Økonomi, regnskab og revision.

   21. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

   22. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

   23. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

   24. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

8. Tegningsregler og hæftelse.

   25. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   26. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

9. Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

   27. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, eller ved simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.

   28. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

10. Opløsning.

   29. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de tilstedeværende på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, men på den efterfølgende generalforsamling kan den vedtages med almindeligt flertal.

   30. Ved opløsning tilfalder foreningens likvide midler donorerne, andre aktiver tilfalder en organisation med lignende formål som Kontakten efter den opløsende generalforsamlings nærmere gældende bestemmelser.

 

11. Datering.

31. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17.10. 2001.

32. Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 23.03. 2017.