Dokumenter

Dokumenter

 

Referater, årsberetning og vedtægter.

På denne siden kan du læse mødereferater og andre relevante dokumenter.

 

 

Referat af seneste bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens årsberetning

 

Beretning til generalforsamlingen den 21. marts 2018.

 

2017 har på mange måder været et skelsættende år for Kontakten. Anders valgte at stoppe som formand og der skal herfra lyde en tak for de mange års arbejde - I øvrigt også til Hanne. Det har betydet rigtigt meget, at I sammen har, kunne dedikere alt jeres tid til denne vigtige opgave, at arbejde med mennesker og integration på den gode måde. Det har givet og giver naturligvis udfordringer i forhold til den daglige drift og løsning af de opgaver som Anders helt naturligt påtog sig. Du har dog påtaget dig rollen som konsulent, så vi nyder stadigvæk godt af dit arbejde i Kontakten.

 

Heldigvis er der mange frivillige som gerne giver en hånd med og uden de frivillige var Kontakten ingenting. Jeg vil gerne sige tak til alle de frivillige og giv jer nu selv et klap på skulderen. Herfra tak. I laver et helt i gennem fantastisk stykke arbejde for brugerne af Kontakten og et meget samfundsnyttigt arbejde og menneskeligt arbejde.

 

Mødet med andre fra fremmede kulturer har for det meste haft en forholdsvis ordentlig tone. Denne tone er blevet lidt skinger de sidste år og den almindelige (med) menneskelighed er forsvunden og eller gemt væk. Krig og uretfærdighed er for nogle dagligdag og derfor er det vigtigt at vi aldrig glemmer at hjælpe hinanden. Jeg vil altid have det svært med, at vi ikke kan hjælpe mennesker, der er i nød og har brug for en hånd i ryggen i en vanskelig situation. Det arbejde mestrer vi på fortrinlig vis i Kontakten.

 

Vores 2017 har været et økonomisk trængt år og vi har udelukkende skulle ”drifte” med tilskuddet fra Billund kommune. En kombination af tilskud og § 18 midler, samt forskellige tilskud fra Integrationspuljen har dannet grundlaget for vores økonomi i 2017 og vores budget for 2018 afspejler det samme. Alt er kommet fra Billund kommune, som vi også i denne beretning vil sige tak til. Det er derfor vigtigt at tænke på den ”primære” forretning i Kontakten eller vi kunne også kalde det ”hvad er DNAèn i Kontakten?" De udbudte aktiviteter må så balanceres herefter. Det er altid en hård omgang. Det har betydet at Arne i 2017, selv tilbød at være ulønnet de sidste 3 måneder og i 2018 har vi justeret Arnes løn. Det har vi ikke ment var den bedste løsning; men en nødvendig løsning. Det betyder naturligvis, at vi ikke kan forvente samme fremmøde. Vi har stadigvæk mange der er brugere af Kontakten og i 2017 har der været 3135 unikke kontakter. Til sammenligning har der været 4291 i 2016 og 3622 i 2015.

 

Vi fik ikke afholdt nogen udflugt i 2017. Vi har igangsat arbejde med at få lavet en ny hjemmeside og det har været et lidt større projekt og har desværre givet lidt udfordringer. Der arbejdes videre med den nye hjemmeside og der er nedsat en arbejdsgruppe som følger dette arbejde tæt. Det vigtige ved en hjemmeside er vores definition af eksistensberettigelsen. Hvad vil vi med en sådan side og det tages der hånd om i 2018.

 

 Et udvalg gik i gang med at lave en PUF-ansøgning, der bedre lever op til kravene for at kunne modtage støtte. En ansøgning er sendt. Preben S., Aase og Arne har siddet i ansøgningsudvalget, og værdifuld hjælp er ydet af Anders og Prebens datter Nicoline.

 

Kommunale støttekroner til et arrangement for kontaktfamilier er endnu ikke brugt. Steen Søvndal er gået i boksen for at finde et egnet arrangement til at bruge pengene på. Det undersøges, om pengene kan indgå i finansieringen af næste integrationsfest. Der er 74 frivillige, hvoraf 16 er lektiehjælpere.

 

Cykelværkstedet er midlertidigt lukket pga. manglende frivillige på dette område og gode ideer efterlyses.

 

Da Abdulrahman flyttede til Kolding, udtrådte han af bestyrelsen, og Anni Guldager er indtrådt i stedet for.

 

 Den 31. jan 2018 afholdtes et møde med de frivillige og vi vil følge denne gode takt op. Mødet er et dialogmøde med de frivillige, hvor vi siger tak for året der gik og ikke mindst tak for indsatsen.

 

Både fastelavnsfesten og julefesten var velbesøgte og blev begge afholdt på mødestedet.

 

 Næste integrationsfest er under planlægning – forventes afholdt den 6. oktober.

 

Jeg har været formand i et år og må sande at tiden desværre ikke rækker til at kunne varetage dette vigtige hverv med de timer, jeg har til rådighed i min kalender. Jeg vil sige tak til bestyrelsen for et godt og meget konstruktivt samarbejde i 2017. Jeg vil herefter overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens debat.

 

Ole Marcussen

 

 

 

Vedtægter

 

1. Navn.

Foreningens navn er: Kontakten.(Forening for frivillige og flygtninge/indvandrere).

Hjemsted: Billund Kommune.

 

2. Formål.Foreningens formål er at skabe samarbejde og forståelse mellem flygtninge/indvandrere og danskere. Dette formål søges fremmet gennem:

a. Kulturformidling og uddannelsesstøtte.

 • Lektiehjælp.
 • Ledsageopgaver til offentlige kontorer, børnehaver, skoler, læge, tandlæge, indkøb.
 • At skabe kontakt mellem flygtninge/indvandrere og danskere gennem debatmøder og udflugter m.m.

b. Information og assistance ved flytning.

 

3. Medlemskreds.

   2. Medlemskredsen: Som medlem optages enhver, der er indforstået med foreningens formål.

   3.Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt skyldigt kontingent.

   4.Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af året.

   5. Generalforsamlingen fastsætter kontingent. Kontingentet opkræves senest før næste generalforsamling.

 

4. Generalforsamlingen.

   6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

   7. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel i lokalpressen.

   8. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

   9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (i lige år)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i lige år)
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (i ulige år)
 11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant (funktionstid 2 år)
 12. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Ved udtrædelse i utide indtræder suppleanten kun i den resterende funktionsperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

   10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

   11. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uge før generalforsamlingen. Forslaget medsendes mødeindkaldelsen.

   12. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

   13. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

Såfremt over halvdelen af de tilstedeværende ved en generalforsamling udtrykker mistillid til formand eller bestyrelse, skal denne trække sig tilbage og nyvalg foretages.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling

   14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

   15. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

6. Foreningens daglige ledelse.

   16. Foreningens ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

   17. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver.

   18. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med fremsendelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt.

   19. Hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde, skal der afholdes møde senest 2 uger, efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

   20. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede

 

7. Økonomi, regnskab og revision.

   21. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

   22. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

   23. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

   24. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

8. Tegningsregler og hæftelse.

   25. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   26. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

9. Vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

   27. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, eller ved simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.

   28. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

10. Opløsning.

   29. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de tilstedeværende på den ordinære generalforsamling og skal bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, men på den efterfølgende generalforsamling kan den vedtages med almindeligt flertal.

   30. Ved opløsning tilfalder foreningens likvide midler donorerne, andre aktiver tilfalder en organisation med lignende formål som Kontakten efter den opløsende generalforsamlings nærmere gældende bestemmelser.

 

11. Datering.

31. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17.10. 2001.

32. Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 23.03. 2017.

 

 

 

KONTAKTEN - BILLUND KOMMUNE

... en del af Dansk Flygtningehjælp